Обучения


Продължителност: 2 или 3 дни Обща информация за тренинга Тренингът е насочен към овладяване и развиване на знания и умения за правилно структуриране и публично представяне на тема, идея, продукт или услуга, вкл. себепредставяне. Овладява се спецификата на представяне на […]

Презентационни умения


Продължителност: 1 или 2 дни Обща информация за тренинга Тренингът създава умения за запознаване, осъзнаване и справяне с чувства, които водят до пораждане на конфликтни ситуации и ескалиране на конфликта. Спомага за разпознаване на неефективните позиции в спора и на […]

Решаване на конфликти


Продължителност: 2 или 3 дни Обща информация за тренинга Тренингът спомага за осмисляне особеностите на човешкото общуване, за оценка и ефективна промяна на собствения комуникативен стил, за разграничаване на ефективните от неефективните модели на взаимодействие с околните. Усъвършенстват се уменията […]

Комуникативни уменияПродължителност : 1 или 2 дни Обща информация за тренинга Тренингът е насочен към насърчаване на увереността в себе си като личност и в знанията и уменията си като професионалист. Развива умения за саморефлексия, самопознание, за отстояване на собствената/екипната позиция […]

Асертивност


Продължителност: 2 дни Обща информация за тренинга Тренингът е насочен към обогатяване на знанията и уменията на мениджърите и специалистите човешки ресурси във фирмите и организациите. Формират се специфични компетентности за подбор на кандидати в съответствие с изискванията и потребностите […]

Подбор на персонал и умения за интервюиране


Продължителност: 2 или 3 дни Обща информация за тренинга Тренингът е насочен към изграждане на умения за предлагане на продукт, водене на преговори, сключване на сделки и цялостно повишаване на комуникативната компетентност. Овладява се последователността от специфични цели при водене […]

Ефективна продажбаПродължителност: 2 или 3 дни Обща информация за тренинга Фокус на тренинга е формирането и развитието на лидерски умения и ефективен лидерски стил. Насърчават се способностите на мениджърите да делегират отговорности, да включват служителите в разработването на планове, вземането на […]

Лидерство


Продължителност: 2 или 3 дни Обща информация за тренинга Фокус на тренинга е формирането и развитието на лидерски умения и ефективен лидерски стил. Насърчават се способностите на мениджърите да делегират отговорности, да включват служителите в разработването на планове, вземането на […]

Справяне със стреса и натиска на времето


Продължителност: 2 или 3 дни Обща информация Мотивирането на персонала към постижения е особено важно за успешното реализиране на екипните и организационните цели и задачи. Мотивация (вътрешна и външна) е движеща сила за мобилизиране и насочване на човешкия ресурс към […]

Мотивиране и развиване на персоналаПродължителност и форма: уточняват се в зависимост от организационните цели и потребности Обща информация Коучинг е специфична форма, която съчетава в себе си елементи на тренинг, консултиране и терапия. Коучинг е важен елемент от нововъзникваща организационна култура, насочена към развитие […]

Коучинг


Цели Съпоставяне на актуалната ситуация в екипа/организацията с очакванията на мениджърското тяло Изясняване и оценка на факторите, обуславящи актуалната ситуация Определяне на възможните насоки за организационна промяна и развитие Насърчаване на организационна промяна и развитие посредством включване на представителите на […]

Организационно консултиране: диагностика и развитие


Продължителност и методи: уточняват се в зависимост от организационните цели и потребности Обща информация Тийм билдингът е активност, насочена към засилване на неформалните контакти (сплотяването) между участниците в екипа/служителите в организацията. Програмите за тийм билдинг се разработват според целите и […]

Тийм билдингИзграждането на ефективни екипи е дейност, свързана с пряка интервенция в структурата и процесите на организацията-клиент. Интервенциите се основават върху заявени или диагностицирани екипни/организационни цели и потребности. Ролята на консултанта е в ролята на медиатор/фасилитатор да стимулира екипите да започнат […]

Изграждане на ефективни екипи