Лидерство


Продължителност: 2 или 3 дни

Обща информация за тренинга

Фокус на тренинга е формирането и развитието на лидерски умения и ефективен лидерски стил. Насърчават се способностите на мениджърите да делегират отговорности, да включват служителите в разработването на планове, вземането на решения и постигане целите на компанията. Стимулира се ориентацията към решения, положителния пример и стимулиране на подчинените, творческия подход и доверието, способността за осъщестяване на организационна промяна и въвеждането на нови практики и подходи за оптимизиране на работния процес.

Тренингови модули

  • Лидерство и лидерски стилове: авторитарен, демократичен или либерален; информационен, организационен или социално-емоционален и т.н.
  • Изработване и анализ на стратегии за ефективно лидерство
  • Последователност и творчество: подходи за вдъхновяване на хора
  • Йерархични взаимоотношения и доверие
  • Изграждане на умения за ситуативно лидерство
  • Оползотворяване на екипните/организационните ресурси

Практически ползи

  • Ще овладеете ефективни лидерски умения за различни ситуации
  • Ще развиете усет за упълномощаване на хора в специфични ситуации
  • Ще се радвате на повече доверие и подкрепа от колеги и подчинени
  • По-ефективно ще управлявате и използвате ресурсите на вашия екип/организация

По-леко ще следвате набелязаните стратегии и ще постигате поставените цели