Асертивност


Продължителност : 1 или 2 дни

Обща информация за тренинга

Тренингът е насочен към насърчаване на увереността в себе си като личност и в знанията и уменията си като професионалист. Развива умения за саморефлексия, самопознание, за отстояване на собствената/екипната позиция и на значимостта си в личен и професионален план. Спомага за позитивно преформулиране на нагласите и представите за собствената личност, за положителна оценка на знанията и умения си, за изграждане на активен и кооперативен поведенчески модел, вкл. ефективен и уверен стил на комуникация на работното място.

Тренингови модули

Наблюдение и саморефлексия: мисли, емоции и поведение
Поведенчески модели: пасивност, асертивност, агресивност
Техники за овладяване на емоциите, повишаване на самооценката и увереността в себе си
Техники за повишаване на поведенческата активност
Асертивен профил: избор на ефективен и активен комуникативен стил в бизнес среда

Практически ползи

Ще овладеете умения за самонаблюдение и самоанализ
Ще развиете увереността в себе си като личност и като професионалист
Ще повишите активността на работното си място
Ще овладеете разнообразни техники за отстояване на себе си и позицията си
Ще развиете умения за ефективно общуване и активно коопериране в бизнес среда