Ефективна продажба


Продължителност: 2 или 3 дни

Обща информация за тренинга

Тренингът е насочен към изграждане на умения за предлагане на продукт, водене на преговори, сключване на сделки и цялостно повишаване на комуникативната компетентност. Овладява се последователността от специфични цели при водене на разговор, реакциите спрямо изказванията на партньора, въздействието на вербалната и невербалната комуникация и върху ефективността на сделката.

Тренингови модули

 • Базисни комуникативни умения за работа с потенциални клиенти
 • Предварителна подготовка за срещата и стратегии за установяване на контакт
 • Умения за работа с потребностите на клиента
 • Умения за презентиране на продукта и справяне с възраженията
 • Справяне с „трудни“ клиенти
 • Осъществяване на продажбата и следпродажбена комуникация

Практически ползи

 • Ще развиете вербалната и невербална си комуникативна компетентност
 • Ще усвоите умения за успешно представяне на фирмен продукт
 • Ще обогатите познанията си за потребностите и спецификите на различен тип потребители
 • Ще овладеете умения за позитивно преформулиране на проблемите
 • Ще усвоите умения за убеждаване на различен тип потребители