Мотивиране и развиване на персонала


Продължителност: 2 или 3 дни

Обща информация

Мотивирането на персонала към постижения е особено важно за успешното реализиране на екипните и организационните цели и задачи. Мотивация (вътрешна и външна) е движеща сила за мобилизиране и насочване на човешкия ресурс към реализацията на външни цели. Прилагането на целесъобразни, навременни и адекватни подходи за мотивиране допринася за активизиране и пълноценно реализиране на човешкия потенциал, както в личен, така и в професионален план.

Тренингови модули

  • Какво ни привлича на работното място? Мотивационни модели и принципи
  • Развиване и взаимодействие на мотивационните фактори: вътрешни и външни
  • Подходи за стимулиране изпълнението на цели и задачи
  • Стратегии за дългосрочно поддържане на мотивацията
  • Мотивационен профил на служителя и роля на лидера

Практически ползи

  • Ще научите какво, кога и как мотивира хората
  • Ще изградите своя система от методи за повишаване на собствената мотивация
  • Ще усвоите умения за стимулиране на вътрешните ресурси на другите
  • Ще можете да разчитате повече на колеги и приятели
  • Ще улесните пътя си към постигане на набелязаните/поставените цели