Изграждане на ефективни екипи


Изграждането на ефективни екипи е дейност, свързана с пряка интервенция в структурата и процесите на организацията-клиент. Интервенциите се основават върху заявени или диагностицирани екипни/организационни цели и потребности. Ролята на консултанта е в ролята на медиатор/фасилитатор да стимулира екипите да започнат да работят по-ефективно, да дефинират и следват по-леко своите цели, да диференцират по-ясно ролите на своите членове, да подобрят комуникацията и взаимодействието между членовете си, между отделните екипи, между отделните нива в йерархията на организацията, да улеснят процесите на вземане на решение, справяне с проблеми и конфликти. Това предполага прилагането на следните подходи:

  • Формулиране на реалистични краткосрочни и дългосрочни цели, вкл. стъпките, сроковете за постигането им и механизмите за оценка и обратна връзка
  • Ясно определяне на ролите в екипа/организацията, което включва не само формалното описание на позицията, задълженията и правата в организационната структура, но и неформалните очакванията и договореност с останалите членове на колектива
  • Повишаване на сплотеността в работната група чрез обсъждане на проблеми и конфликтни взаимоотношения и чрез насърчаване на сътрудничеството, откритостта, споделянето и доверието в общуването и др.