Презентационни умения


Продължителност: 2 или 3 дни

Обща информация за тренинга

Тренингът е насочен към овладяване и развиване на знания и умения за правилно структуриране и публично представяне на тема, идея, продукт или услуга, вкл. себепредставяне. Овладява се спецификата на представяне на материал чрез въвеждане, същинско изложение и заключение и изводи, съчетаващо речеви умения и ползване на технически презентационни средства. Акцентира се върху психологическите механизми на социално влияние, синхрона между вербална и невербална комуникация, техниките за влияние върху и взаимодействие с аудиторията и поддържането на непрекъсната обратна връзка.

Тренингови модули

Механизми на социално влияние и методи за убеждаване
Вербална и невербална комуникация – синхрон, послание
Стъпки при планиране и структуриране на презентация
Ефективно представяне и себепредставяне
Оценка и анализ на проведена презентация/среща

Практически ползи

Ще знаете как да убеждавате хората и да запомнят вашите послания
Ще придобиете опит в планирането и структурирането на презентации
Ще овладеете умения за ефективно презентиране на идеи, стоки и услуги
Ще сте наясно как по-пълноценно да използвате каналите на комуникация
Ще умеете да се справяте с възражения и трудни клиенти още по-добре