Подбор на персонал и умения за интервюиране


Продължителност: 2 дни

Обща информация за тренинга

Тренингът е насочен към обогатяване на знанията и уменията на мениджърите и специалистите човешки ресурси във фирмите и организациите. Формират се специфични компетентности за подбор на кандидати в съответствие с изискванията и потребностите на организацията. Овладяват се конкретни техники, които се прилагат на всеки от етапите в процеса на подбор на кандидати за работа.

Тренингови модули

Дефиниране на изискванията при подбора
Начини и средства за набиране на кандидати
Интервю за подбор: подготовка, структура, техники за слушане, ключови индикатори
Компетентностен профил – тестове и ползите от тях
Оценка и избор на кандидатите
Грешни принципи при избора

Практически ползи

Ще овладеете умения за формулиране на изискванията при подбора
Ще получите информация за начините за набиране на кандидати
Ще обогатите знанията си за отделните етапи на интервюто за подбор
Ще овладеете умения и техники за провеждане на интервю
Ще се запознаете с възможностите на тестовете за подбор при изграждане на профил на кандидатите
Ще овладеете основните принципи при оценка и избор на кандидатите