Тийм билдинг


Продължителност и методи: уточняват се в зависимост от организационните цели и потребности

Обща информация

Тийм билдингът е активност, насочена към засилване на неформалните контакти (сплотяването) между участниците в екипа/служителите в организацията. Програмите за тийм билдинг се разработват според целите и участниците в обучението, въз основа на предварителна оценка (Вж. по-долу). Чрез разнообразни ролеви игри служителите влизат в различни роли и ситуации и докато се забавляват, неусетно отключват творческия си потенциал. В зависимост от нуждите, могат да се включат и различни занимания на открито, които са изключително подходящи за излизане от рутината на ежедневието. Тийм билдингът насърчава комуникативните умения на участниците, физическата и творческата активност, чувството за взаимопомощ, добронамереност и сътрудничество в името на обща кауза. Съвместните позитивни преживявания създават приятни спомени, освобождават от натрупано напрежение и в последствие спомагат за намаляване на стреса и повишаване на продуктивността в реална работна среда. А съвместното преодоляване на препятствия и трудности по пътя към постигане на обща цел стимулират сътрудничеството. Тийм билдинг програмите са подходящи за всички работни екипи, които желаят да подобрят взаимоотношенията и ефективността си.

Практически ползи

  • Ще получите точна представа за ситуацията във вашия екип – за ролята и приноса на всеки член от екипа
  • Ще развиете уменията си за общуване, вкл. споделяне с и доверие към останалите членове на екипа
  • Ще засилите чувството си за принадлежност към екипа/организацията
  • Ще формирате и развиете уменията си за работа в екип и за вземане на групово решение
  • Ще подобрите взаимоотношенията и сътрудничеството си в името на обща цел
  • Ще усвоите алтернативни стратегии за справяне с конфликти
  • Ще разгърнете личния си творчески потенциал и ще съумявате да стимулирате креативността и на останалите членове на екипа
  • Ще редуцирате напрежението и стреса на работното място
  • Ще повишите своята продуктивност и екипната ефективност в работата.