Коучинг


Продължителност и форма: уточняват се в зависимост от организационните цели и потребности

Обща информация

Коучинг е специфична форма, която съчетава в себе си елементи на тренинг, консултиране и терапия. Коучинг е важен елемент от нововъзникваща организационна култура, насочена към развитие на мениджъри, лидери, ръководители и служители. Коучинг може да се използва и за надграждане на ефекта от различни тренинг обучения и е особено полезен за постигане на ефективна личностна и организационна промяна и развитие. Коучинг може да бъде индивидуален и екипен. Коучинг на ръководния екип напр., спомага за уеднаквяване на визията, мисията, стратегията и целите, както и за управление на конфликти между мениджърите. Индивидуалният коучинг е свързан с личностно развитие и израстване. Спомага за увеличаване на удовлетвореността от работата, разгръщане на личностния потенциал, креативност и уникалност.

Ползите от коучинг са многоаспектни. Например, може да спомогне за намиране на отговори на следните въпроси:

 • Как да преодолеем лични затруднения и да постигнем лична ефективност в служебни ситуации?
 • Как да подобрим продуктивността и качеството на работата?
 • Как да изградим и поддържаме идентичността на организацията?
 • Как да повишим на ангажираността и удовлетвореността на персонала?
 • Какви подходи можем да използваме за постигане на важни цели?
 • По какъв начин да организираме един цялостен процес за саморазвитие?

Практически ползи

 • Ще сте способни по-бързо ще подобрите организационната култура и бизнес среда
 • Ще съдействате за изграждането, стабилизирането и координирането на групи и екипи
 • Ще развиете способността си за вземане на по-добри мениджърски решения
 • По-ефективно ще се справяте с предизвикателствата при организационни промени
 • Ще подобрите изпълнението на професионалните роли и отговорности
 • Ще се насърчи индивидуалната отговорност у служителите
 • Ще се развият лидерските ви качества и умения
 • Ще се стимулира дейността на мениджърския състав
 • Ще се научите по-ефективно да се справяте със стреса и натиска на времето
 • Ще осъзнаете потребността и ще овладеете умения за учене през целия живот.