Организационно консултиране: диагностика и развитие


Цели

 • Съпоставяне на актуалната ситуация в екипа/организацията с очакванията на мениджърското тяло
 • Изясняване и оценка на факторите, обуславящи актуалната ситуация
 • Определяне на възможните насоки за организационна промяна и развитие
 • Насърчаване на организационна промяна и развитие посредством включване на представителите на организацията в обучения и дейности, съобразно организационните цели и потребности

Етапи

 • Проучване. Обсъждане на взаимните очаквания на клиента и консултанта от процеса и резултатите от диагностично изследване
 • Договаряне. Преговаряне и постигане на съгласие относно целите, задачите, продължителността и взаимоотношенията в процеса на изследване
 • Дизайн на изследването. Избор и уточняване на методите, процедурите за изследване, планиране на необходимите административни действия за провеждане на изследването
 • Събиране на данни. Прилагане на избраните методи: интервюта, наблюдения, въпросници, анализ на вторични данни, групови дискусии, фокус групи и др.
 • Анализ на данните и подаване на обратна връзка. Анализ и интерпретация на резултатите от изследването, вкл. изготвяне на писмен отчет и препоръки към мениджърското тяло от страна на консултанта

Възможности за диагностично изследване

 • Диагностика свързана със структурата на организацията: диагностика на организацията като цялостна система, на големите и малките формални и неформални групи/екипи, на хората с възлови позиции в организацията (мениджъри, лидери, свързващи звена и др.) и на техните роли (информационна, организационна, социално-емоционална и др.)
 • Диагностика свързана с процесите в организацията: диагностика на комуникацията и взаимодействието (междуличностна и междугрупова; по хоризонтала и по вертикала); диагностика на поставянето на цели, вземането на решение, решаването на проблеми и конфликти, груповата ефективност
 • Възможности за насърчаване на организационна промяна и развитие
 • (въз основа на резултатите от диагностичното изследване и предпочитанията на клиента)
 • Включване в тренингови обучения (вж. предложенията за тренинги по-горе)

Включване в допълнителни/надграждащи обучения и дейности (вж. по-горе)