Комуникативни умения


Продължителност: 2 или 3 дни

Обща информация за тренинга

Тренингът спомага за осмисляне особеностите на човешкото общуване, за оценка и ефективна промяна на собствения комуникативен стил, за разграничаване на ефективните от неефективните модели на взаимодействие с околните. Усъвършенстват се уменията за общуване чрез развитие на способността за емпатия, овладяване на техники за ефективно слушане и подаване на обратна връзка.

Тренингови модули

Особености на човешката комуникация и взаимодействие: форми, канали, ситуации
Ефективни и неефективни комуникативни стилове
Стил на комуникация и ситуация на общуване
Оценка и развитие на собствения стил на комуникация
Техники за ефективно общуване на работното място

Практически ползи

Ще опознаете същността и особеностите на човешкото общуване
Ще се научите да разпознавате собствения си комуникативен стил и този на обкръжаващите ви
Ще развиете комуникативните си умения в зависимост от комуникативната ситуация
Ще овладеете разнообразни техники за ефективно общуване и взаимодействие в бизнес среда