Диагностика и консултиране


Предлагаме персонализирани решения, няма стандартна рамка и подход в ефективното управление на човешките ресурси.

Всяка диагностика, организирани обучения и програми са съобразени със спецификата на организацията. Това прави решенията не само адаптирани и устойчиво ефективни, но носи и добавената стойност на инструмент, който всяка една организация може след това със собствен вътрешен ресурс да прилага, без да използва външни услуги.

Вид услуги:

  • Диагностика на личностния тип при подбор и управление на персонала
  • Диагностика на равнището на удовлетвореност
  • Диагностика на лидерство и мениджърство
  • Индивидуални и групови профили на персонала
  • Очертаване на сферите за подобрение
  • Организационно консултиране